zhen-h-Xruf17OrkwM-unsplash

“Den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden”

Menon Economics overrakte i dag rapporten "Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar" til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten viser at vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. 

“Den aller største kostnaden av vold i nære relasjoner bærer de som er utsatt for volden og deres pårørende. Jeg vil komme med en klar oppfordring: Det er aldri den voldsutsattes feil. Det er hjelp å få. Ta kontakt med politi og krisesentre”, sa justis- og beredskapsministeren etter å ha mottatt rapporten.

Vold har store ringvirkninger

Vold i nære relasjoner fører til økning av fysiske og psykiske lidelser. Angst, depresjon, rusmisbruk og spiseforstyrrelser anslås å føre til tap av 40.000 kvalitetsjusterte leveår.

En stor andel av kostnaden på til sammen 54 milliarder anslås til å henge sammen med dødelig helsetap. Dette dekker for tidlig død, selvmord, dødelig omsorgssvikt og drap.

– Den største utgiften er imidlertid i helsevesenet. Voldsutsatte har et høyere forbruk av helsetjenester, og over lang tid, sier Stokke.

Økt sykefravær, både kortsiktig og lengre, økt deltidsarbeid, tidligere pensjon eller uføretrygd og soning av dommer påvirker verdiskapingen i samfunnet negativt. Økonomene har beregnet at kostnaden av den tapte verdiskapingen alene beløper seg til 25,2 milliarder kroner.

Det er nødvendig med en større innsats

Rapporten viser at Norge har mulighet til å spare samfunnet for store kostnader hvis man legger mer penger inn i forebygging og hjelpeapparat. “Nok. Norge har lenge jobbet for bedre finansiering av lavterskeltilbudet til utsatte og pårørende for seksuelle overgrep. Dagens finansieringsordning er for usikker og den bidrar ikke til å oppfylle regjeringens mål om et likeverdig tilbud over hele landet. Det er på høy tid at man gjør noe med anbefalingene om å gjøre dette tilbudet statlig. Dette er viktig hjelp og i det store bildet koster det svært lite”, sier leder i Nok. Norge Ingvild Hestad Torkelsen. 

Omfangsundersøkelsen som ble presentert av NKVTS 28.02 og rapporten fra Menon blir begge viktige underlag i regjeringens kommende opptrappingsplan om å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen skal lanseres i løpet av året, og åtte departementer skal bidra i arbeidet. 

Rapporten ble presentert av forskerne Simon Pedersen og Ole Magnus Stokke (avbildet) og kan leses i sin helhet her.

Kontakt oss her

Telefon  32 04 58 00

E-post

Send oss en e-post så kontakter vi deg. Ikke skriv sensitive opplysninger i e-posten.